мероприятия-в-горите

Отгледните сечи са полезни, когато са направени по правилата!

Това са лесовъдски мероприятия за прилагане на научно обосновани методи за навременно и рационално направляване на естественото развитие на горите в желана насока (Leibundgut.1987).

В България насажденията, които се нуждаят от отгледни сечи са с площ близо 825000 hа, което е 22% от общата площ на горите. От стопанска гледна точка тази дейност е непривлекателна, защото значителна част от отгледните мероприятия са без материален добив или с ниска рентабилност. Това налага търсенето на подходи, които да запазват и подобряват екологичните функции на насажденията, устойчивостта им на биотични и абиотични фактори, сортиментната структура на дървостоите и качеството на добиваната дървесина, като същевременно времето и разходите по тяхното провеждане да са минимални.

Сечите в горите се провеждат в съответствие с НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ, Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.

Съгласно Чл. 3. От същата Наредба, сечите се провеждат при спазване на принципите за природосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване на горите и изискванията за поддържане, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в тях.
От голямо значение е всички дейности да се извършват от една страна в съответствие със законовите изисквания, а от друга – с осигуряване на максимална безопасност за работещите чрез обезопасяване на работните площадки и използване на професионално оборудване.

Както вече споменахме, сечите в горите се провеждат за възобновяване, отглеждане, подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми.

При провеждането на сечите се спазват следните общи принципи:

* поддържане смесен дървесен състав на горите, като се запазват и единично срещащи се екземпляри от ценни дървесни видове;

*  опазване на местообитанията на горските животни и птици;

* толериране на горскоплодните дървесни видове;

*  запазване на дървета от периферията на гората независимо от качеството на стъблото и короната им, ако са в добро здравословно състояние;
* опазване на формовото разнообразие на горските насаждения, като се толерират редките форми и тези, отличаващи се с висока продуктивност, добри стъблени форми и ценни технически качества на дървесината;

* опазване на биотопна дървесина, включително стояща и лежаща мъртва дървесина, дървета с хралупи и гнезда.

ВИДОВЕ СЕЧИ

Отгледни сечи

Отгледните сечи се провеждат през периода от възникването на насаждението до достигане на неговата зрялост, като с тях се има за цел постигане на:

* регулиране на състава и произхода на насажденията в зависимост от функциите им и поставените цели;

* подобряване на растежа и увеличаване на производителността на насажденията, както и качеството на дървесината;

* селекция на дърветата в насажденията;
*  подобряване на защитните и специалните функции на горите;

* подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на насажденията;

* поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите;

* намаляване на риска за възникване на пожари в горите;

* съкращаване на срока за производство на качествена дървесина.

Интензивността и повторяемостта на отгледните сечи са в зависимост от пълнотата и склопеността на насаждението, както и от състава, възрастта и състоянието му.

По Наредбата, при провеждане на отгледни сечи не се допуска еднократно отсичане на повече от 30 % от запаса на насаждението с изключение на случаите, когато се прилагат схематични методи на отгледната сеч, като задължително се спазват принципите на позитивната селекция.

Отгледните сечи са осветления, прочистки, прореждания, пробирки, селекционни сечи и сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина.

Осветленията се провеждат от възникване до склопяване на насажденията за регулиране на състава и произхода им.

Прочистките се провеждат от склопяване на насажденията до възрастта, в която започва интензивно нарастване на дърветата по височина.

С прочистките се създават условия за подобряване на състава, произхода, здравословното състояние и механичната стабилност на дървостоя.

Пълнотата на насаждението след провеждане на сечта не се допуска да бъде по-малка от 0,8.

СЕЛЕКЦИОННИ СЕЧИ

Селекционните сечи се провеждат за постигане на следните основни цели:

* запазване на генетичното разнообразие на популационно и вътревидово ниво;

* регулиране на формовото разнообразие и селекционната структура на насажденията

* осигуряване на условия за редовно и обилно семеносене или плодоносене;

* увеличаване добива на висококачествени в наследствено отношение репродуктивни материали.

Следва продължение…. – Прочетете втора част

Максималната производителност и безопасност в гората се осигурява чрез горско-стопанските лебедки Tajfun. Вносът и поддръжката им се осъществяват от Форест Стайл ООД.

Прочетете още